فرم تجدید ثبت‌نام در دوره‌های کاوشی خانه دانش

فرم تجدید ثبت‌نام خانه دانش

لازم است این فرم توسط مادر یا پدر یا یکی از بستگان درجه یک بالای هجده سال دانش‌آموز تکمیل و پس از چاپ کاغذی تایید و امضا شود. برای تایید و امضای فرم چاپ کاغذی به خانه دانش مراجعه کنید.
  • هر دوره در هشت جلسه‌ی دو ساعته برگزار می‌شود.
  • لطفا این قسمت به‌شکل دست‌نویس و در چاپ کاغذی تکمیل شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .