قوانین و اطلاعات در خصوص نحوه‌ی هزینه کرد بنیاد

بنیاد ثبوتی بر مبنای اساس نامه خود از فعالیتهای علمی در حوزه علوم پایه مطابق با موارد مندرج در صفحه ماموریت بنیاد حمایت می کند. بیلان فعالیتهای علمی، اجرایی و مالی بنیاد سالانه برطبق قوانین رایج کشور ثبت و به اطلاع هیات امنای بنیاد می‌رسد. علاوه بر این نحوه‌ی هزینه کرد حمایت حامیان بنیاد سالانه به اطلاع هریک از آنها خواهد رسید.