فرح اصانلو

 مشخصات فردی

نام :فرخ                                                                                  نام خانوادگی :اصانلو

سوابق شغلی :
۱:مدیر مالی و مسئول بودجه دانشگاه زنجان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ومرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی برای پژوهش های بنیادی
۲:عامل ذیحساب سازمان ایرانگردی و جهانگردی (سابق)
۳:عامل ذیحساب سازمان ملی جوانان (سابق)
۴:مدیر عامل شرکت پژوهشی کارسازان زنجان
۵:مدیر مالی شرکت متین روی زنجان