فرم همراهی با بنیاد استاد یوسف ثبوتی

فرم همراهی با بنیاد استاد یوسف ثبوتی

  • مایلم به روشهای زیر در تحقق اهداف بنیاد استاد یوسف ثبوتی، مشارکت کنم :

  • 1. مشارکت مالی:

  • 2. مشارکت در امور اجرایی:

  • نامنام خانوادگیشغلتلفن تماس 
    افزودن یک ردیف جدید
    اگر در حال حاضر نیز اشخاصی را در نظر دارید لطفا نام و اطلاعات تماس آنها را در جدول بالا وارد کنید.
  • 3. اطلاع از فعالیتهای بنیاد