گزارش پژوهش

این گزارش پس از تأیید و انجام طرح کاوشی پیشنهاد شده تکمیل شود.
  • تکمیل این قسمت در صورت وجود پاسخ احتمالی، اختیاری است.
  • روش:

  • مراحل را با شماره مشخص کنید.
  • در این قسمت یافته‌ها براساس آزمایش، اندازه‌گیری، مشاهده، مطالعه و ... ثبت می‌شوند.
  • انواع فایل های مجاز : png, jpeg, png, gpeg, jpg.
    اگر در گزارش شما جدول، عکس‌ یا تصویر وجود دارد، می‌توانید در اینجا بارگذاری کنید. توضیحات مرتبط و شماره‌گذاری جدول، عکس و تصویر فراموش نشود.