بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری اپتیک ایران از 9 تا 11 بهمن در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. بنیاد ثبوتی از حامیان مالی این کنفرانس خواهد بود.