دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش دوم)

دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش دوم)

خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 28 بهمن‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه کوشا است: 9 اسفند‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش ابتدا در موزه...
دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش نخست)

دانش‌آموزان مدرسه کوشا در خانه دانش (بخش نخست)

خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 28 بهمن‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه کوشا است: 28 و 30 بهمن‌ماه و 2 اسفند‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه...
دانش‌آموزان مدرسه دماوند در خانه دانش (بخش ششم)

دانش‌آموزان مدرسه دماوند در خانه دانش (بخش ششم)

خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 17 دی‌ماه تا 25 بهمن‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه دماوند بود. 23، 24 و 25 بهمن‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی...
دانش‌آموزان مدرسه دماوند در خانه دانش (بخش پنجم)

دانش‌آموزان مدرسه دماوند در خانه دانش (بخش پنجم)

خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 17 دی‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه دماوند است: 15 و 18 بهمن‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش ابتدا در...
دانش‌آموزان مدرسه دماوند در خانه دانش (بخش چهارم)

دانش‌آموزان مدرسه دماوند در خانه دانش (بخش چهارم)

خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 17 دی‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه دماوند است: 8 و 11 بهمن‌ماه: بازدید دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش ابتدا در...
دانش‌آموزان مدرسه داوود موسوی در خانه دانش (بخش نخست)

دانش‌آموزان مدرسه داوود موسوی در خانه دانش (بخش نخست)

خانه دانش بنیاد ثبوتی از روز 10 بهمن‌ماه 1402 میزبان دانش‌آموزان مدرسه داوود موسوی است: 10 بهمن‌ماه: بازدید دو گروه از دانش‌آموزان پایه‌ی دوم دبستان دانش‌آموزان در این بازدیدها ضمن آشنایی با فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف خانه دانش، با همراهی اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش...