بنیاد فرهنگی – خیریه محمد‌نقی ترکمان اعلام نموده که مبلغ 200 میلیون ریال در اختیار بنیاد ثبوتی قرار خواهد داد تا صرف پشتیبانی از پژوهش‌های کاربردی برای کمک به حل مشکلات کشور شود. محققان کشور می توانند طرح‌های پژوهشی خود در این ارتباط را که در حوزه‌های علوم‌ پایه باشد مطابق با دستورالعمل مندرج در وبسات بنیاد ارسال کنند. بنیاد ثبوتی بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به این حمایت ارزشمند بنیاد خیریه ترکمان ابراز می‌دارد.