همایش نانوفوتونیک ایران ۱۳۹۹به ابتکارانجمن اپتیک و فوتونیک ایران، به صورت مجازی اول و دوم آبان ماه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد. بنیاد ثبوتی نیز از جمله حامیان این کنفرانس بود.

 

همایش نانوفوتونیک ایران 1399