جلسه‌ی هیئت مدیره‌ی بنیاد ثبوتی در تاریخ چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 در دفتر بنیاد تشکیل شد. در این جلسه رئیس، اعضای شورای سیاست‌گذاری و اعضای کارگروه اجرایی خانه دانش تعیین شدند.

 

خانه دانش